Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Diễn giả

Ngày 25 Tháng 9, 2019

Vũ Văn Chức

Tổng Giám Đốc

Ngày 25 Tháng 9, 2019

Vũ Kiên Trung

Phó Tổng giám đốc Tâm Việt

Ngày 25 Tháng 9, 2019

Lưu Anh Chức

Phó Tổng Giám Đốc

Ngày 25 Tháng 9, 2019

Nguyễn Trọng Minh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

Ngày 25 Tháng 9, 2019

Lê Trọng Hòa

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Hưng Yên

Ngày 25 Tháng 9, 2019

Trần Vân Anh

Phó tổng giám đốc Tâm Việt, Giám đốc Tâm Việt Nha Trang