Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Cách tiếp cận đổi mới của Tâm Việt

Ngày 22 Tháng 11, 2023

Khắc Hưng, Trẻ tự kỷ - Kỷ lục gia Guinness: Tài năng kép tạo đồng thời 3 cuộc cách mạng

Câu chuyện về Khắc Hưng, một thiếu niên tự kỷ nặng đã vượt qua giới hạn của bản thân để trở thành người giữ kỷ lục Guinness, là một minh chứng cho sức mạnh của ý chí, tài năng, và tinh thần con người.

Ngày 14 Tháng 11, 2023

Navigating the 4D Challenges of Our Time: A Dual Reform Odyssey in Severe Autism, Integrating Education, Medicine, and Proactive Coaching with Gamified Exercises

This comprehensive exploration delves into the transformative challenges of our time, addressing the dual reform journey of severe autistic teenagers.

Ngày 13 Tháng 11, 2023

Metamorphosis of Education: A Profound Exploration into Khac Hung's Journey from Proactive Self-Talent Cultivation to Automatic Disability Elimination

This comprehensive exploration delves into the transformative odyssey of Khac Hung, a teenager diagnosed with severe autism, who defied expectations to become a national record holder.

Ngày 12 Tháng 11, 2023

Leveraging Gamification for Cognitive Enhancement in Special Education: An In-depth Exploration for Severe Autistic Teenagers with Mental Disorders and Limited Cognitive Capacity

This scientific article delves into the intricacies of employing gamification in the domain of special education, with a specific emphasis on elevating the learning experiences of severe autistic teenagers characterized by mental disorders and constrained cognitive capacities.

Ngày 10 Tháng 11, 2023

Comprehensive Insights into Plank Stretching: Unraveling the Interconnected Web of Physical and Cellular Harmony in Sports Medicine

The plank stretch, often overlooked in its simplicity, emerges as a potent modality in sports medicine, weaving together a tapestry of benefits that extend far beyond surface-level physical improvements.

Ngày 7 Tháng 11, 2023

Harmonizing Ancient Wisdom, Quantum Science, and Consciousness in Energy Flow Management for Talent Development: Pioneering Approaches for Mental Health and Autism Care

This comprehensive article delves into the profound convergence of age-old philosophical principles, cutting-edge quantum science, and consciousness concepts in the realm of energy flow management. These holistic concepts offer a rich tapestry of insights and pioneering possibilities for talent development.

Ngày 7 Tháng 11, 2023

The Fusion of Ancient Wisdom, Quantum Insights, and Consciousness Concepts in Medicine: Transformative Approaches to Mental Disorder and Severe Autistic Healin

This comprehensive article explores the profound confluence of ancient philosophical principles, quantum physics, and consciousness concepts in the realm of medicine. These holistic ideas provide a rich tapestry of insights and possibilities for mental disorder treatment and severe autistic healing.

Ngày 6 Tháng 11, 2023

Sự Hiểu Và Khám Phá Của Bệnh Tâm Lý: Từ Rối Loạn Tần Số Đến Năng Lượng Hài Hòa

Bệnh tâm lý không chỉ liên quan đến rối loạn tần số và rung động trong tâm hồn mà còn liên quan đến rối loạn liên kết năng lượng nội tại và nối năng lượng xã hội giữa người với người và người với vũ trụ.

Ngày 30 Tháng 10, 2023

Epigenetics - Di truyền biểu sinh

Di truyền biểu sinh, hoặc epigenetics, là lĩnh vực nghiên cứu trong ngành di truyền nơi mà các thay đổi trong biểu hiện gen (gene expression) xảy ra mà không liên quan đến sự thay đổi trong cấu trúc DNA chính thức.